Märksõnu Rahvusvaheliselt Geograafia Kongressilt

Pekingis 21.-25. augustil toimunud 33. Rahvusvahelisel Geograafia Kongressil (The 33rd International Geographical Congress) osalesid Eesti Geograafia Seltsi president Mihkel Kangur ja seltsi teadussekretär Tiit Vaasma. Siinne kirjatükk annab edasi mõningaid mõtteid, mis kongressil tekkisid.

Sellised rahvusvahelised teadusüritused on suured, Pekingis osales üle 5000 osavõtja, mistõttu kõiki ettekandeid ei olnud võimalik kuulata. Oluline oli jõuda plenaarettekannetele ning leida omale huvipakkuvad ettekanded ning sessioonid suurest valikuvõimaluste hulgast. Plenaarettekanded andsid suurema üldistusastme ja kutsutud esinejate tõttu väga hea üldise pildi geograafia teaduse arengusuundadest erinevates distsipliinides. Selliseid etteknadeid kuulates on võimalik olla üldjoontes kursis kolleegide tööga, kelle kõiki artikleid muidu ei jõua lugeda. Mitmete plenaaretekannete ühine sõnum oli üleskutse erinevate teadusdistsipliinide tihedamaks koostööks säilenõtke ühiskonnakorralduse arendamisel. Just geograafias, kui oma olemuselt interdistsiplinaarses teadusharus, nähakse keskset rolli erinevate teadlaste koostöö raamistamisel. Ilma ühiste pingutusteta inimkonna ja keskkonna vaheliste suhete ümbermõtestamisel ning uute käitumismudelite väljatöötamisel kõigil elualadel ning tasanditel, muutub inimkonna jätkusuutlik arendamine üha keerukamaks kui mitte võimatuks. Ajalis-ruumilise mõtlemis- ja kirjaoskuse arendamist nähakse riiklikes õppekavades üha olulisematena. Arvestades andmehulkasid, mida inimkond tehnoloogilise arengu toel meid ümbritseva keskkonna kohta kogub, muutuvad spetsialistid, kes oskavad selliseid andmehulkasid analüüsida, mõtestada ning rakendada, ühiskonnas üha hinnatumaks. Geograafiliste infosüsteemide üha laiem kasutuselevõtt on muutnud paljude riikide õppekavu selliselt, et vahepeal justkui teisejärguliseks muutunud geograafia on taas tõusnud õppekavade fookusesse. Eesti on traditsiooniliselt hea geograafia haridusega maa, sellele annab ka kinnitust eesti noorte tubli esinemine 13. rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil, mis toimus 16.-22. augustil samuti Pekingis ning mille kuldmedaliste autasustati kongressil. Kongressi käigus kogunes ka Rahvusvahelise Geograafia Liidu (International Geographical Union – IGU) üldkogu, kus täisliikmena esindas Eestit EGSi president Mihkel Kangur. IGU täisliikme staatus võimaldas kaasa rääkida seisukohtade kujundamisel, millega IGU esindajad osalevad rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide töös.

Peking_mihkel

Hiinamüür

Comments are closed.