Aastaülevaade 2010

Asutatud: 1955
Assotsieerunud Eesti Teaduste Akadeemiaga 27.01.1998
Liikmeskond: 409 liiget, 22 auliiget, 5 välisliiget

President: kuni 11.04.2010 asepresident presidendi ülesannetes akadeemik Anto Raukas, alates 11.04.2010 Mihkel Kangur
Teadussekretär: kuni 01.09.2010 Helve Kotli, alates 01.09.2010 Tiit Vaasma

Eesti Geograafia Seltsi (EGS) koosseisus tegutses 2010. aastal kolm sektsiooni: kooligeograafia, loodus- ja inimgeograafia sektsioon ning Tartu osakond ja noorteklubi.

Aruandeaastal oli seltsi teadustöö plaanis neli uuritavat probleemi:
EESTI GEOGRAAFIA (juhendaja akad. Anto Raukas) järgmiste allteemadega
Teema 1: Pikaajalised muutused tuule suundade korduvuses Eestis ja nende seosed atmosfääri suuremõõtmelise tsirkulatsiooniga (Jaak Jaagus, Ain Kull);
Teema 2: Eesti Holotseeni meteoriidikraatrite morfoloogia ja ehitus (Reet Tiirmaa);
Teema 3: Peipsi ja Võrtsjärve rannavööndi ehitus ja kujunemine (Elvi Tavast);
KOOLIGEOGRAAFIA järgmiste allteemadega:
Teema 1: Keskkonnateemade käsitluse muutumine geograafia õpikutes alates 1970.a. tänapäevani (Sirje Siska);
Teema 2: Meisterõpetajate metoodilisi võtteid geograafia õpetamisel gümnaasiumis (Sirje Siska);
EESTI KARTOGRAAFIA AJALUGU (juhendaja geograafia-kandidaat Heino Mardiste)
Teema: A. J. von Krusensterni Vaikse ookeani kaardid (Heino Mardiste);
GEOGRAAFIA AJALUGU (juhendaja geograafia PhD Erki Tammiksaar)
Teema: Antarktise kontinendi retseptsioon 19. ja 20. sajandi teaduskirjanduses ning kirjavahetustes (Erki Tammiksaar).

Trükis ilmusid:
Kangur, M; Kraav, V; Palang, H; Punning, J.-M. (toim-d) (2010). Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamat 37. Tallinn: Eesti Geograafia Selts;
Antso, K (toim) (2010) Eesti Geograafia Seltsi publikatsioonid XII. Kui seda metsa ees ei oleks. Noorgeograafide sügissümpoosioni artiklite kogumik. EGSN ja EGEA-Tartu. Eesti Geograafia Selts, Vali press.

Terminoloogiakomisjoni liikmed nõustasid soovijaid geograafiaterminoloogia ja toponüümika küsimustes.

11. aprillil 2010 toimus seltsi üldkoosolek. Kuulati Kalev Kuke ettekannet „Euro – kas ikka ja miks?“. Ühtlasi valiti uus juhatus: Mihkel Kangur, Anto Raukas, Arvo Järvet, Tiit Petersoo, Kalev Kukk, Ulvi Urgard, Hannes Palang, Anu Printsmann, Liisa Puusepp, Hanna Maran, Tiit Vaasma, Mart Reimann. Presidendiks sai Mihkel Kangur.

Eesti Geograafia Selts korraldas 12. märtsil 2010 koos Tallinna Ülikooliga seltsi kauaaegse presidendi, professor Jaan-Mati Punningu pärandikonverentsi tähistamaks tema 70. sünniaastapäeva. Ettekandmisele tulid tunnustatud Eesti teadlaste poolt järgmised teemad: J.-M. Punningu panusest Pleistotseeni stratigraafiasse (Anto Raukas); Liustike isotoopuuringud (Rein Vaikmäe); Radiosüsiniku dateerimismeetod (Aivo Rajamäe, Enn Kaup); Arengutest Holotseeni paleogeograafilistes uuringutes (Tiiu Koff); Kurtna kompleksuuringud koos J.-M. Punninguga (Martin Zobel); Aeg ja ruum paleolimnoloogias (Jaanus Terasmaa); Geoökoloogia õppetoolist Tallinna Ülikoolis (Henn Kukk); Eesti jätkusuutlikust arengust (Jüri Kann).

17. novembril 2010 toimus geograafide eestvõttel üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ avalik arutelu. Arutelu peaettekandjaks oli „Eesti 2030+“ projektijuht Kaur Lass, kes tutvustas planeeringu aluseks oleva ruumilise arengu visiooni ja põhiteese. Osaleti ettekannete päeval „90 aastat Tartu Ülikooli geograafia osakonda Vanemuise tänaval“. Ühtlasi tähistati Tartu Ülikooli endise õppejõu Leo Tiigi 100. sünniaastapäeva sarjas „Eesti maateadlasi“ avaldatud raamatu „Leo Tiik“ (koostaja Ott Kurs) esitlusega.

Eesti Geograafia Seltsil täitus 15. novembril 2010 55 aastat asutamisest. Juubeli puhul korraldati akadeemia saalis ettekannete päev, kus anti ülevaade seltsiga seonduvatest ainevaldkondadest ja uurimistöödest.

Eesti Geograafia Seltsi tegevuse järjepidevuse eest kannab hoolt aktiivne EGS Noorteklubi (EGSN), millel on välja kujunenud traditsioonilised tegevused, mis on suunatud noorte kaasamisele akadeemilisse ühistegevusse ning Eesti geograafiliste tingimuste tundmaõppimisele, mis paljudel juhtudel täiendab ülikoolides väheseks jäänud praktikume.

Noorteklubi traditsiooniline maakonnaekskursioon viis osalejad jaanuaris Läänemaale. Kevadel mindi kajakkidel Pedassaarele ja Koipsile. Suvine rattamatk toimus Lõuna-Eestis. Külastati näitust “Vulkaan – looja ja hävitaja” ning kohtuti Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilasseltsidega.

Noorgeograafid olid peakorraldajateks koostöös teiste loodusteaduslike organisatsioonidega vabariiklikul maateaduste alasel tudengitööde konkursil.

Noorteklubi iga-aastase ühisüritusena Tartu noorte geograafidega (EGEA) toimus 01.–03. oktoobril 2010 Tõstamaal sügissümpoosion pealkirjaga „Lendav maailm“ (Triin Tamme). Sellel Tallinna ja Tartu ülikoolide geograafia eriala üliõpilaste sügissümpoosionil anti ülevaade noorte uurimistöödest ning arutati Eestit ja kogu Maad puudutavaid geograafia valdkonda kuuluvaid probleeme. Sümpoosionil esitatud ettekanded avaldatakse ka seekord EGS publikatsioonide sarjas omaette raamatuna, mis annab võimaluse tutvustada noorte uurimistöid laiemale avalikkusele.

Noorteklubi kandideeris konkursil “Eesti Teaduse Populariseerimise auhind” kategoorias “Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil” sügissümpoosionite artiklite kogumikega ja osales konverentsil “Teadusrikkuse levialas” 28.10.2010.

Eesti Geograafia Seltsi kooligeograafia sektsioon (Ulvi Urgard) osales tavapäraselt koostöös Tartu Ülikooli geograafia osakonna ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga geograafia õpetamise teaduslik-metoodiliste probleemide lahendamisel, gümnaasiumi geograafia riigieksami ettevalmistamisel ja eksamitulemuste analüüsimisel, samuti keskkonnahariduse edendamisel ja õpetajate enesetäiendamisel (Lea Koppel, Ulvi Urgard). Jaanuaris toimusid loengud geograafiaõpetajatele. Õpilastele korraldati teemapäevad Tabasalus ja Nissis. Koostöös Keskkonnaametiga toimusid aprillis väljasõidud Harjumaa kaitsealadele, mais käidi Naissaarel. 16.-18. mail 2010 toimus geograafiaolümpiaadi üleriigiline voor Haapsalus. Bioloogia-geograafia Õpetajate Liidu korraldusel käidi õppesõidul Soomes Saimaa järvistul. Geograafiaõpetajate augustinõupidamine viidi sel aastal läbi Saue Gümnaasiumis, kus osaleti ka GPS-orienteerumismängus.

Klubiõhtutel (6) kuulati huvihariduslikke reisimuljeid ja geograafiauudiseid.

Soosõprade klubi käis mais Pääsküla rabas ja juuni algul Mohni saarel sh tutvuti ka Viinistu kunstimuuseumiga.

2.–4. augustil 2010 suundus geograafe täistuubitud buss tutvuma Viljandi- ja Valgamaa huviväärsustega. Kauni looduse kõrval jätsid sügava mulje Olustvere uuenenud mõisakompleks, Pärimusmuusika ait Viljandis, Anu Raua muuseum Heimtalis, Kappide perekonna ja Kitzbergi majamuuseum ning Võrtsjärve limnoloogiajaam.

Koostööd arendati paljude teadusasutuste, organisatsioonide ja kõrgkoolidega. Samuti peeti ühendust välisriikide teadlastega. Seltsi esindatus Rahvusvahelises Geograafia Liidus ja Läänemere Regiooni Geograafia Seltside Assotsiatsioonis, samuti seltsi liikmete osalemine välismaa teadusfoorumitel, väljaannete levitamine võõrsil ning välisteadlaste tutvumine seltsi tööga kohapeal on aidanud eesti geograafiateadust tutvustada ka väljaspool Eestit.